15 червня 2024 року biochemistry@pdmu.edu.ua (0532) 56-08-98
Непорада Каріне Степанівна

Непорада Каріне Степанівна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри

e-mail: biochemistry@pdmu.edu.ua

Завідувач кафедри біологічної та біоорганічної хімії з 2006 року по теперішній час. Закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут. З 1992 року працювала на посаді асистента, з 1997 року – доцента, а з 2006 - професора цієї ж кафедри. З 1996 по 2006 виконувала обов'язки завідувача навчальною частиною кафедри. Стипендіат Кабінету Міністрів України 1994-1996 років. У 1995 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради при Харківському державному медичному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Взаємозв'язок метаболічних змін у тканинах пародонта при стресі із типологічними особливостями нервової системи та їх корекція» за спеціальністю 14.03.18 - медична біохімія, яку виконала достроково під керівництвом професора Тарасенко Л.М. У 2004 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради при Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України пройшла офіційний захист докторської дисертації "Спільні механізми розвитку патологічних змін в окремих відділах системи травлення" (науковий консультант проф. Тарасенко Л.М.) за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія. З 2007 року присвоєно вчене звання професора кафедри медичної, біологічної та біоорганічної хімії. Автор 319 наукових праць, 13 патентів України на винахід, 4 інформаційних листів, нововведень, методичних рекомендацій для лікарів-стоматологів, в тому числі співавтор підручників для студентів медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації "Функціональна біохімія", «Медична хімія», «Біоорганічна та біологічна хімія». Під її керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій та заплановано 4. З січня 2013 виконує обов'язки куратора СНТ університету.

 

Нетюхайло Лілія Григорівна

Нетюхайло Лілія Григорівна

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: l.netiukhailo@pdmu.edu.ua

Закінчила Сибірський державний медичний університет (Томський медичний інститут), медико-біологічний факультет, за спеціальністю лікар-біохімік. Захистила кандидатську дисертацію «Механізми розвитку і роль змін метаболічних процесів в легенях при гострому стресі» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія. Захистила докторську дисертацію «Механізми опікової хвороби та обґрунтування застосування препарату «кріохор» для її лікування», за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія.

 Автор 10 патентів України на винахід, інформаційного листа, близько 200 наукових та методичних робіт. Під її керівництвом захищена та запланована кандидатська дисертація.

Білець Марина Володимирівна

Білець Марина Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент, завуч кафедри

e-mail: m.bilets@pdmu.edu.ua

Доцент, завуч кафедри з 2007 року по теперішній час. Закінчила Дніпропетровський національний університет в 1996 році. На кафедрі біологічної та біоорганічної хімії працює з 2000 року. З 2007 року виконує обов'язки завідувача навчальною частиною кафедри біологічної та біоорганічної хімії. В 2008 році під керівництвом професора Тарасенко Л.М. захистила кандидатську дисертацію «Поєднана дія емоційного стресу та недостатності гонад на стан кісткової тканини та її корекція» в Спеціалізованій вченій раді Д 64.051.17 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини і тварин. Доцент кафедри з 2011 року. В 2012 та 2014 роках брала участь в проведенні експертизи тестових завдань до ліцензійного іспиту "Крок-1". Автор 75 наукових та методичних праць, серед яких 4 патенти.

 

Омельченко Олександр Євгенійович

Омельченко Олександр Євгенійович

кандидат медичних наук, доцент, заступник декана стоматологічного факультету

e-mail: o.omelchenko@pdmu.edu.ua

Доцент кафедри з 2013 року по теперішній час. В 1997 році закінчив з відзнакою медсестринський факультет медичного коледжу Української медичної стоматологічної академії. В цьому ж році поступив на медичний факультет академії, який закінчив з відзнакою в 2003 році, 2003-2005 рр. лікар-інтерн хірургічного відділення 1-ої МКЛ (м. Полтава); з 2005 року викладач кафедри. З 2007-2010 рр. аспірант кафедри під керівництвом професора Тарасенко Л.М., тема дисертаційної роботи: «Вивчення взаємозв'язку стресорних ушкоджень слизової оболонки шлунка та гемоциркуляції шлунка залежно від типологічних особливостей організму та їх корекція», яка була захищена на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д29.600.03 при Державному закладі «Луганський державний медичний університет» Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності «медична біохімія». Автор наукових праць – 42, навчально-методичних – 35, патентів – 6. З 2011 р. по теперішній час обіймає посаду заступника декана стоматологічного факультету по роботі з молодшими курсами.

Микитенко Андрій Олегович

Микитенко Андрій Олегович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: a.mykytenko@pdmu.edu.ua

З 2011 року по теперішній час викладач вищої освіти кафедри. У 2009 році закінчив з відзнакою стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії, після чого навчався в інтернатурі за фахом «Стоматологія», у 2011 році закінчив магістратуру за фахом «Стоматологія» захистивши магістерську роботу під керівництвом д.мед.н., професора Соколова В.М. на тему: «Експериментальне обґрунтування оптимальних мікросудинних анастомозів». Під керівництвом зав. кафедри, д.мед.н., професора Непоради К.С у 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія у спеціалізованій вченій раді Д 55.051.05 при Сумському державному університеті на тему: «Патогенетичне обґрунтування ефективності мультипробіотикотерапії у хворих на хронічний генералізований пародонтит» (експериментально-клінічне дослідження). Автор 75 наукових та методичних праць, у співавторстві має 3 патенти на корисну модель, інформаційний лист.

 

Хміль Дмитро Олександрович

Хміль Дмитро Олександрович

кандидат біологічних наук, викладач закладу вищої освіти

e-mail: d.khmil@pdmu.edu.ua

З 2018 року по теперішній час викладач вищої освіти кафедри. У 2014 році закінчив з відзнакою біологічний факультет Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського і отримав диплом за спеціальністю «Біологія» та здобув кваліфікацію біолога. З 2011 року по 2017 працював викладачем на кафедрі експериментальної та клінічної фармакології з клінічної імунологією та алергологією Української медичної стоматологічної академії. У 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «NO- та аргіназа-опосередковані механізми окисно-нітрозативного стресу та деполімеризації біополімерів сполучної тканини шкіри щурів за умов надмірного надходження в організм нітрату натрію», за спеціальність 03.00.04 – біохімія під керівництвом професора Костенка В.О. Автор 23 наукових та методичних праць.

 

Котвицька Аліна Анатоліївна

Котвицька Аліна Анатоліївна

викладач закладу вищої освіти

e-mail: a.kotvytska@pdmu.edu.ua

З 2015 року по теперішній час викладач вищої освіти кафедри. У 2005 році закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти» та здобула кваліфікацію вчитель хімії, біології та основ екології. З 2004 по 2006 рік працювала вчителем хімії у Вінницькому технічному ліцеї. З 2012 року - старший лаборант кафедри медичної, біологічної та біоорганічної хімії. З 2015 року - викладач вищої освіти кафедри. Виконує заплановану дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія» на тему «Біохімічні механізми розвитку та корекції патологічних змін у тканинах пародонта щурів за умов експериментальної нейропатії» під керівництвом проф. Непоради К.С. (2020-2025 р.). Автор 26 наукових та методичних праць, в тому числі співавтор підручника для студентів медичних закладів вищої освіти, які навчаються англійською мовою «Medical Chemistry».

 

Тихонович Ксенія Володимирівна

Тихонович Ксенія Володимирівна

викладач закладу вищої освіти

e-mail: k.tykhonovych@pdmu.edu.ua

З 2015 року по теперішній час викладач вищої освіти. У 2004 році закінчила з відзнакою Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти» та здобула кваліфікацію магістр хімії. З 2004 по 2010 рік працювала вчителем довкілля у ЗОШ № 18 м. Полтави. Виконує заплановану дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія» на тему «Біохімічні механізми впливу нейропатії на слинні залози тварин» під керівництвом проф. Непоради К.С. (2020-2025 р.). Автор 24 наукових та методичних праць, в тому числі співавтор підручника для студентів медичних закладів вищої освіти, які навчаються англійською мовою «Medical Chemistry». Відповідальна за виховну роботу кафедри.

 

Цебенко Марина Олександрівна

Цебенко Марина Олександрівна

викладач закладу вищої освіти

e-mail: m.tsebenko@pdmu.edu.ua

2019 року по теперішній час викладач вищої освіти кафедри. В 2018 році закінчила з відзнакою Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, природничий факультет. Здобула ступінь магістр за спеціальністю «Середня освіта (Хімія). Викладач хімії та біології».У 2018 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент. Управління навчальним закладом » та отримала ступінь магістра. З 2019 року – викладач вищої освіти кафедри. Виконує заплановану дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія» на тему «Біохімічні механізми порушень у тканинах пародонта при ожирінні за дії психоемоційного стресу та шляхи їх корекції» під керівництвом проф. Непоради К.С. (2020-2024 р.). Автор 11 наукових та методичних праць.

 

Різник Неля Іванівна

Різник Неля Іванівна

старший лаборант кафедри

З 2009 року по теперішній час старший лаборант кафедри. Закінчила в 1987 році Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, фізико-математичний факультет. З 1987 по 1995 рік працювала в школі учителем фізики, математики, астрономії. З 2002 по 2009 – працювала інженером-гідрохіміком в лабораторії Полтавського регіонального управління водних ресурсів. З 2009 року - старший лаборант кафедри.