18 квітня 2024 року biochemistry@pdmu.edu.ua (0532) 56-08-98

Непорада Каріне Степанівна
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, відповідальна за наукову роботу

 

Наукова школа професора Тарасенко Л.М.

«Адаптивні та ушкоджуючі механізми розвитку стресу»

Тарасенко Лідія Мусіївна, доктор медичних наук, професор, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, відмінник охорони здоров’я України, відмінник вищої школи України свою наукову діяльність розпочала ще в студентські роки в Донецькому державному медичному університеті, який закінчила з відзнакою. Першим вчителем був талановитий вчений і педагог професор Микола Миколайович Транквілітаті. Під його керівництвом у студентські роки була виконана і опублікована перша наукова робота, присвячена вивченню толерантності організму до глюкози за умов експериментального гіпертиреозу. У багатьох, хто спілкувався з Миколою Миколайовичем, був зроблений життєвий вибір назавжди - наукова і педагогічна робота. Він бездоганно ставив експерименти, завжди був обізнаний у нових досягненнях науки, відзначався широкою ерудицією, логікою мислення та величезною загальною культурою. Кандидатська дисертація, підготовлена у період навчання в аспірантурі, присвячена вегетативній регуляції запального процесу, формуванню бар’єрної функції вогнища запалення.

За роки педагогічної діяльності в Українській медичній стоматологічній академії відчутно давав знати дефіцит теоретичних знань у науковій і навчальній літературі для підготовки студентів стоматологічного факультету. Розпочався період накопичення інформації з проблем фізіології та патохімії органів порожнини рота. Підсумком багаторічної роботи є докторська дисертація на тему «Патогенез повреждения пародонта при стрессе», захист якої відбувся в 1986 році у НДІ загальної патології і патологічної фізіології АМН СССР (Москва). Спеціалізована вчена Рада рекомендувала підготувати монографію, яка була видана в 1999 році (у співавторстві з професором Т.О. Петрушанко) і узагальнювала результати наукових досліджень з проблеми «Стресс и пародонт». У 2000 році видано українською мовою підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації «Функціональна біохімія» (автори: Тарасенко Л.М., Непорада К.С., Григоренко В.К.). В 2007 році вийшло друге, доопрацьоване і доповнене видання цього підручника. Результати наукових досліджень представлені у ряді монографій і крупних наукових праць: «Стресс и пародонт» Полтава: Барз, 1999. - 190 с. / Тарасенко Л.М., Петрушанко Т.А.; Слюнные железы. Биохимия, физиология, клинические аспекты». Томск: изд-во НТЛ, 2002. - 124с. (Тарасенко Л.М., Суханова Г.А., Мищенко В.П., Непорада К.С.).

Наукові пріоритети Л.М. Тарасенко присвячені вивченню молекулярних механізмів стресорного ушкодження тканин. Можна виділити декілька тісно взаємопов’язаних етапів наукової роботи професора Л.М. Тарасенко. Перший етап досліджень (1980-1995 р.р.) характеризується розкриттям ролі стресорних факторів у патогенезі клітинних ушкоджень тканин різної локалізації. Глибоко вивчаються роль гострого і хронічного емоційного стресу у активації протеолітичних процесів, розладах гемоциркуляції, значення адренергічних механізмів у стресорній активації перекисного окислення ліпідів, впливу дисфункції ендокринних залоз на тяжкість змін в тканинах органів травної системи. В цей період були закладені основи для подальшого більш глибокого вивчення ролі типологічних особливостей нервової регуляції у розвитку стресорних ушкоджень тканин.

Наукові роботи більш пізнього періоду (1995-2006 р.р.) присвячені дослідженню ролі типологічних особливостей нервової регуляції у розвитку стресорних ушкоджень. На підставі цих даних сформульовано положення про залежність метаболічних змін у тканинах та органах  від типологічних особливостей нервової регуляції. Ця частина наукових досліджень покладена в основу кандидатської дисертації К.С. Непоради і представлена в ряді навчальних посібників та в підручнику «Функціональна біохімія» (Тарасенко Л.М., Непорада К.С., Григоренко В.К.).

Пріоритетними є виконані І.М. Скрипником експериментально-клінічні дослідження резистентності слизового бар’єру шлунку при стресі і виразковій хворобі, які також проведені з урахуванням типологічних особливостей нервової регуляції.  Даний фрагмент наукових досліджень покладено в основу кандидатської дисертації І.М. Скрипника та знайшов висвітлення у підручнику Дегтярьової І.І. «Заболевания органов пищеварения (співавтор – І.М. Скрипник, 1999, 2003).

В аспекті подальшого вивчення ролі типологічних особливостей нервової регуляції у розвитку стресорних змін в тканинах пародонта виконана кандидатська дисертація Т.О. Петрушанко. Встановлена тісна кореляція тяжкості ушкоджень тканин пародонта у молодих людей з рівнем тривожності, що проявляється у відмінностях гемоциркуляції та метаболічних процесів в пародонті.

Ряд наукових досліджень цього періоду присвячений поглибленому вивченню біохімічних механізмів розвитку модельованих та спонтанних форм пародонтиту, його зв’язку з системними механізмами цілісного організму, спільних ознак пародонтиту стресогенної природи і спонтанного ґенезу (І.Ю. Літовченко).

У зв’язку з універсальним значенням підсилення протеолізу при емоційному стресі нами вперше була обґрунтована концепція про провідну роль підшлункової залози у стресорній активації протеолітичних процесів, про що свідчить значно більший приріст протеолітичної активності підшлункової залози порівняно з сироваткою крові та відповідно більшим ступенем гальмування інгібіторів протеїназ. Сформульовано положення про механізм участі підшлункової залози у розвитку катаболічної фази стрес-синдрому. Дані дослідження покладені в основу кандидатської дисертації С.В. Вакуленко (Харченко).

Для оцінки мембранодеструктивного ефекту гострого емоційного стресу виконані дослідження на тканинах пародонта (метод електронної мікроскопії) та легень (Л.Г. Нетюхайло).

Більша частина виконаних робіт була присвячена не тільки вивченню біохімічних механізмів стресорного ушкодження тканин, але і їх патогенетичній терапії. Встановлено виражений стреспротективний ефект нейропептидів – тимопентину на тканини пародонта (К.С. Непорада, Т.О. Петрушанко), систему крові (О.М. Важнича), на тканину легень (Л.Г. Нетюхайло), підшлункову залозу (С.В. Вакуленко), даларгіну – на слизовий бар’єр шлунку (І.М. Скрипник), антиоксидантів дибунолу і тофлацину на тканини пародонта (Т.О. Петрушанко), на слинні залози (Ю.В. Борисенко), комплексу стреспротективних препаратів на тканини пародонта (І.Ю. Литовченко).

Увага багатьох учнів-дослідників професора Л.М. Тарасенко була зосереджена на вчені механізмів адаптації при стресі, які відіграють важливу роль у розвитку клітинних ушкоджень. З цією метою була відтворена та впроваджена найбільш адекватна модель адаптації до коротких стресорних впливів. Захисний ефект адаптації чітко виявлено відносно тканин пародонта, слинних залоз та шлунку (К.С. Непорада, Т.О. Петрушанко, І.М. Скрипник).

Значна група робіт присвячена розкриттю ролі сполучнотканинних структур у патоненезі стресорних метаболічних порушень. Дезорганізація та деполімеризація біомолекул сполучної тканини відіграють суттєву роль у розвитку стресорних ушкоджень різної локалізації (тканини пародонта, слинні залози, шлунок, легені, підшлункова залоза, кісткова тканина). Дослідженнями М.В. Білець встановлено, що при емоційному стресі ініціальну  роль у розвитку метаболічних змін в різних відділах скелету відіграє підвищення розпаду неколагенових білків кісткової тканини.

Подальший розвиток проблеми «Стрес и механізми клітинних ушкоджень» привів до поглибленого вивчення взаємозв’язку метаболічних і структурних змін і системних реакцій організму на стрес, що покладено в основу докторської дисертації К.С. Непоради. В її роботі проведено глибокий аналіз метаболічних основ взаємозв’язку органів системи травлення та спільних патогенетичних ланок ушкодження органів порожнини рота за умов розвитку патологічних процесів в інших відділах травного каналу залежно від особливостей реактивності організму. Трактування патологічних змін в органах порожнини рота як вторинних, тобто ускладнень захворювань шлунково-кишкового тракту, є помилковим.

В докторський дисертації Т.О. Петрушанко патогенетично обґрунтований системний індивідуальний підхід в проведенні профілактично-реабілітаційних заходів щодо захворювань тканин пародонта на основі глибокого аналізу психосоматичних відношень та патохімічних змін в організмі. Обґрунтована необхідність інтегрального індивідуального підходу до проведення заходів профілактики захворювань пародонта, впровадження якого у широку стоматологічну практику показало його високу ефективність у підлітків.

Наукові ідеї, що були закладені на початку наукової діяльності І.М. Скрипника, склали основу докторської дисертації, що присвячена обґрунтуванню диференційованої патогенетичної терапії  пептичної виразки у поєднанні з іншими захворюваннями органів травлення.

Наукову естафету проблеми «Стрес и механізми клітинних ушкоджень» підхоплюють молоді співробітники кафедри – О.Є. Омельченко та Н.М. Слободяник, які захистили кандидатські дисертації, що присвячені подальшому вивченню біохімічних механізмів стресорних змін в органах травної системи, зокрема, шлунку та підшлунковій залозі.

Виключно велике значення у професійній підготовці лікаря має наукова робота студентів. Більшість науковців академії, учнів професора Л.М. Тарасенко розпочинали науковий пошук зі студентського наукового гуртка кафедри. І.М. Скрипник очолював студентське наукове товариство академії.

Час, що відділяє наш колектив від початку наукових досліджень проблеми стресу, переконує в правильності вибраного шляху. Нестримне зростання неінфекційних захворювань людства у сучасний період, для якого характерне підвищення впливу емоційного стресу, потребує подальшого вивчення механізмів розвитку психосоматичних розладів.

Л.М. Тарасенко є автором більше 250 наукових праць, 7 авторських свідоцтв і патентів. Відмінник охорони здоров’я. Відмінник вищої школи України. Член спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Українська медична стоматологічна академія по захисту кандидатських і докторських дисертацій за фахом «Стоматологія».

Під керівництвом і при наукових консультаціях Л.М.Тарасенко захищено 3 докторських і 13 кандидатських дисертацій: Петрушанко Т.О., Скрипник І.М., Непорада К.С., Силенко Ю.І., Важнича О.М., Борисенко Ю.В., Коваленко (Колот) Є.Г., Литовченко І.Ю., Вакуленко (Харченко) С.В., Нетюхайло Л.Г., Білець М.В., Омельченко О.Є., Цубер В.Ю. ЇЇ учні очолюють кафедри академії: проф. Петрушанко – завідувач кафедри терапевтичної стоматології, проф. Скрипник І.М. – завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 та проф. Непорада К.С. – завідувач кафедри біохімії.

 

Перелік захищених дисертаційних робіт професора Тарасенко Л.М.:

1.Петрушанко Т.О. «Адаптация тканей пародонта к стрессорным влияниям». Полтава, 1992. «Інтегральний індивідуальний підхід у профілактиці захворювань пародонта». Київ, 2001.

2. Скрипник І.М. «Зниження резистентності слизового бар’єру шлунка при стресі і виразковій хворобі та їх корекція даларгіном». Київ, 1996. «Обґрунтування диференційованої патогенетичної терапії пептичної виразки у поєднанні з іншими захворюваннями органів травлення». Київ, 2003.

3. Непорада К.С. «Взаємозв’язок метаболічних змін у тканинах пародонта при стресі із типологічними особливостями нервової системи та їх корекція». Харків, 1995. «Спільні механізми розвитку патологічних змін в окремих відділах системи травлення». Київ, 2004.

4. Силенко Ю.І. «Тромбоцитоактивные свойства тканей пародонта и процессы перекисного окисления в них у различных животных и человека». Львов, 1988.

5. Важнича О.М. «Коррекция пептидным биорегулятром тимопентином и антиоксидантами стрессорных реакций клеток лимфоидной системы и крови». Киев, 1991.

6. Борисенко Ю.В. «Стресорна реакція слинних залоз та її корекція». Полтава, 1993.

7. Коваленко (Колот) Є.Г. «Вплив мексидолу на тканини пародонту при гіпокінезії». Київ, 1994.

8. Литовченко І.Ю. «Вплив хронічного емоційного напруження на клініко-метаболічні особливості пародонтиту». Полтава, 1997.

9. Вакуленко (Харченко) С.В. «Особливості активності гідролітичних ферментів підшлункової залози при гострому стресі та при введенні тимопентину і контрикалу». Київ, 1998.

10. Нетюхайло Л.Г. «Механізми розвитку і роль змін метаболічних процесів в легенях при гострому стресі». Одеса, 2000.

11. Білець М.В. «Поєднана дія емоційного стресу і недостатності гонад на стан кісткової тканини та її корекція». Харків, 2008.

12. Омельченко О.Є. «Вивчення взаємозв’язку стресорних ушкоджень слизової оболонки шлунка та гемоциркуляції шлунка залежно від типологічних особливостей організму та їх корекція». Луганськ, 2010.

13. Цубер В.Ю. «Зміни складу ротової рідини за умов емоційного стресу». Луганськ, 2013.

 

На теперішній час виконується 2 ініціативні НДР:

1.«Особливості розвитку патологічних змін в органах системи травлення за різних умов та розробка методів їх корекції» 2019-2023 рр. (професор Непорада К.С.).

2.«Загальні закономірності патологічних змін при експериментальній опіковій хворобі та розробка способів їх корекції» (2019-2023 рр.) номер державної реєстрації 0119U102850 (професор Нетюхайло Л.Г.).

 

Матеріали наукових досліджень співробітників кафедри доповідалися на Міжнародних Конгресах, Парнасівських конференціях, Міжнародних і Українських з'їздах і конференціях біохіміків, фізіологів, патофізіологів, гастроентерологів і стоматологів.

Співробітники кафедри плідно співпрацюють з ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (доктор біологічних наук, професор Берегова Т.В.), науково-виробничою компанією “О.Д. Пролісок” (генеральний директор доктор біологічних наук, професор Янковський Д.С. www.symbiter.ua) та Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного (академік НАНУ, д.біол.н., проф. Співак М.Я.).

 

Отримано деклараційні патенти України на винахід:

1. Спосіб корекції ульцерогенного ефекту гострого стресу у щурів / Омельченко О.Є., Тарасенко Л.М., Дев’яткіна Т.О. Патент України 58721, МПК А61К31/44. Заявник та патентовласник автори; заявл. 2010.09.13; опубл. 2011.04.26. – Бюл. №8.

2. Спосіб визначення типу реагування організму на психоемоційний стрес / Цубер В.Ю., Тарасенко Л.М. Патент України 70331б МПК G01N33/00. Заявник та патентовласник автори; завял. 04.11.2011; опубл. 11.06.2012. – Бюл. №11.

3. Спосіб лікування ускладнень з боку органів дихання при експериментальній опіковій хворобі / Л.Г. Нетюхайло, Т.А. Сухомлин. Патент  75776 А, МПК А61К31/685. – № 201207191; Заявл. 13.06.2012; Опубл. 10.12.2012, бюл.№ 23.

4. Спосіб лабораторної диференційної діагностики типу рубцевозмінених тканин / К.С. Непорада, Д.С. Аветиков, С.А. Ставицький, А.А. Сухомлин. Патент на корисну модель №79426, А61В19/00 №u201210990; Заявл. 20.09.2012; Опубл. – 25.04.2013, Бюл. № 8.

5.  Спосіб лікування хворих з хронічним генералізованим пародонтитом І-ІІ ступеня тяжкості за допомогою мультипробіотика / К.С. Непорада, П.М. Скрипніков, С.В. Коломієць, А.О. Микитенко. Патент на корисну модель № 80668, А61К35/74 (2006.01), №u201213765; Заявл. 03.12.2012; Опубл. – 10.06.2013, Бюл. № 11.

6. Спосіб моделювання лікування запальних захворювань нирок при опіковій хворобі / Л.Г. Нетюхайло, Я.О. Басараб. Патент 91764 А, МПК А61К31/685. – № 201402275; Заявл. 06.03.2014;Опубл. 10.07.2014, бюл.№13.

7. Спосіб моделювання виразок шлунка / Тарасенко Л.М., Омельченко О.Є., Цубер В.Ю., Білець М.В., Мартинова С.М. Пат. 98217 Україна, МПК G09В 23/28 (2006.01). - №98217; заявл.20.10.14; опубл.27.04.15; бюл. №8.

8. Спосіб визначення маркера системного запалення шляхом оцінки макрофагальної реакції жирової тканини / Тарасенко Л.М., Омельченко О.Є., Цубер В.Ю., Білець М.В. Патент України 98477, МПК G01N33/48(2006.01).; заявник та патентовласник автори; заявл. 01.12.2014; опубл. 27.04.2015. – Бюл. №8.

9. Спосіб лікування хронічного генералізованого пародонтиту мультипробіотиком / Непорада К.С., Микитенко А.О. Патент на корисну модель №113928, МПК A61С5/04 (2006.01) А61K35/744 (2015.01) заявник і патентоотримувач ВДНЗУ «УМСА». - № u201607268; заявл. 04.07.2016. Опубл. 27.02.2017. – Бюл. № 4.

10. Спосіб оцінки тяжкості ендогенної метаболічної інтоксикації у внутрішніх органах при термічній травмі / Нетюхайло Л.Г., Басараб Я.О., Сухомлин Т.А., Бондаренко В.В., Харченко С.В., Іщейкіна Л.К. Патент на корисну модель №118359, МПК А61В5/145 (2006.01) G01N33/50 (2006.01) заявник і патентоотримувач УМСА. - №u201613132, заявл. 22.12.2016, опубл. 10.08.2017, бюл. №15.

11. Спосіб корекції метаболічного ацидозу у нирках та легенях при термічній травмі / Нетюхайло Л.Г., Басараб Я.О., Сухомлин Т.А., Бондаренко В.В., Іщейкіна Л.К. Патент на корисну модель №120039, МПК(2017.01) А61В5/145 (2006.01) А61К31/00 заявник і патентоотримувач УМСА. - №u201702543, заявл. 20.03.2017, опубл. 25.10.2017, бюл.№20

12. Спосіб моделювання підвищеної чутливості щурів до хронічного стресу /  Білець М.В., Омельченко О.Є., Весніна Л.Е., Мамонтова Т.В. Патент на корисну модель №127604, МПК G09В 23/28(2006.01) заявник і патентоотримувач УМСА. - №u201802796; заявл. 19.03.2018; опубл. 10.08.2018, Бюл. №15.

13. Спосіб діагностики системного запалення низької інтенсивності /  Омельченко О.Є., Білець М.В., Весніна Л.Е., Мамонтова Т.В. Патент на корисну модель №127606, МПК G01N 33/48(2006.01) заявник і патентоотримувач УМСА. - №u201802800; заявл. 19.03.2018; опубл. 10.08.2018, Бюл. №15.

14. Спосіб діагностики ускладнень з боку легень при експериментальній опіковій хворобі: патент UA, 130496А,  МПК G09B 23/28 (2006/01); G01N 33/48 (2006/01) / Нетюхайло Л.Г., Сухомлин Т.А., Басараб Я.О., Бондаренко В.В., Харченко С.В., Іщейкіна Л.К. –  № 201806559; заявл. 11.06.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23.

15. Спосіб діагностики ускладнень з боку підшлункової залози при експериментальній опіковій хворобі: патент UA, 130497А,  МПК 51G01N 33/50 (2006/01) / Нетюхайло Л.Г., Харченко С.В., Басараб Я.О., Сухомлин Т.А., Бондаренко В.В., Іщейкіна Л.К. – № 201806561; заявл. 11.06.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23.

16. Спосіб діагностики ускладнень з боку слинних залоз при експериментальній опіковій хворобі: патент UA, 130499А,  МПК 51G01N 33/50 (2006/01) / Нетюхайло Л.Г., Бондаренко В.В., Басараб Я.О., Сухомлин Т.А., Харченко С.В., Іщейкіна Л.К. – № 201806563; заявл. 11.06.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23.

17. Спосіб діагностики ускладнень з боку нирок при експериментальній опіковій хворобі: патент UA, 130502А,  МПК 51G01N 33/50 (2006/01) / Нетюхайло Л.Г., Басараб Я.О., Сухомлин Т.А., Бондаренко В.В., Харченко С.В., Іщейкіна Л.К. – № 201806573; заявл. 11.06.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23.

18. Спосіб підсилення протимікробної дії антисептиків / Скрипник М.І., Ананьєва М., Петрушанко Т., Непорада К., Співак М. Патент на корисну модель №134206, МПК A61K 31/33,  A61K 33/00 заявник і патентоотримувач УМСА. - № 201811567; заявл. 2018.11.26 Опубл. 10.05.2019 – Бюл. № 9  –    4с.

19. Спосіб підсилення протимікробної дії антисептиків групи четвертинних амонієвих сполук / Скрипник М., Непорада К., Петрушанко Т., Ананьєва М., Тимошок Н., Бабенко Л., Кривцова М., Щербаков О., Співак М.  патент на корисну модель №137432, МПК A61K 31/33,  A61K 33/00 заявник і патентоотримувач УМСА– № u201902390; заявл. 11.03.2019. Опубл. 25.10.2019. – Бюл.  №20.

20. Спосіб лікування захворювань тканин пародонта / Патент на корисну модель №139875, МПК A61K 31/33,  A61K 33/00 заявник і патентоотримувач Скрипник М., Непорада К., Петрушанко Т., Співак М. - № u20107298; заявл. 2019.07.01 Опубл. 27.01.2020 – Бюл. № 2   –    4с.

Перелік захищених дисертаційних робіт професора Непоради К.С.:

 1. Гопко О.Ф. «Лікування хворих на пептичну виразку з урахуванням психосоматичних порушень організму» (співкерівник з проф. Скрипником І.М.). Київ, 2009.
 2.  Давиденко С.В. «Вплив експериментальної виразки шлунка та цукрового діабету на тканини пародонта». Луганськ, 2009. 
 3. Сухомлин А.А. «Вплив омепразол-індукованої гіпергастринемії на слинні залози щурів та її корекція». Луганськ, 2011.
 4. Манько А.М. «Патогенетичні механізми впливу довготривалого введення інгібітору протонної помпи на тканини пародонта та їх корекція». Луганськ, 2011.
 5.  Горлачова П.М. «Експериментальна корекція глутаргіном травматичних ушкоджень ока». Луганськ, 2013.
 6. Микитенко А.О. «Патогенетичне обґрунтування ефективності мультипробіотикотерапії у хворих на хронічний генералізований пародонтит». Суми, 2015.
 7. Гордієнко Л.П. «Механізми розвитку патологічних змін у слинних залозах щурів за умов експериментального ожиріння». Запоріжжя, 2016.
 8. Слободяник Н.М. «Патогенетичне обґрунтування корекції патологічних змін в підшлунковій залозі в залежності від стресостійкості тварин». Харків, 2018.

 

Заплановані дисертаційні роботи аспірантів та здобувачів кафедри:

 

 1. Тихонович К.В. «Біохімічні механізми впливу нейропатії на слинні залози тварин» PhD 091-біологія (професор Непорада К.С.)
 2. Котвицька А.А. «Біохімічні механізми розвитку та корекції патологічних змін у тканинах пародонта щурів за умов нейропатії» PhD 091-біологія (професор Непорада К.С.)
 3. Цебенко М.О. «Біохімічні механізми порушень у тканинах пародонта при ожирінні за дії психоемоційного стресу та шляхи їх корекції» PhD 091-біологія (професор Непорада К.С.)
 4. Скрипник М.І. «Патогенетичний підхід до корекції патологічних змін пародонта у осіб молодого віку з ожирінням» PhD 221-стоматологія (професор Непорада К.С., професор Петрушанко Т.О.).
 5. Микитенко А.О. «Роль H2в патогенезі розвитку алкогольного ушкодження печінки» 222- медицина, 2021-2025 роки (професор Непорада К.С.)